ORTAÇAĞ OSMANLI TÜRKİYESİ

ORTAÇAĞ
OSMANLI TÜRKİYESİ
(1231 – 1453)


«Ve Peygamber aleyhi’s-selâm zamânına yakıyn zamânda Bayat boyundan Korkut Ata kopdu. Oğuz kavminin bilgesiydi. Her ne derse olurdu. Gaaibden haberler söylerdi. Hakk Ta’âlâ anın gönlüne ilhâm ederdi. Ayıtdı: ‘âhir zamânda gerü hanlık Kayı’ya değe, dahi kimse ellerinden almaya’ dedi. Dediği Osmân rahmetu’llah neslidir» (Yazıcıoğlu Ali,
Târîh-ı Äl-i Selçuk, Topkapı Sarayı, Revân-Köşkü
Küt., 1.390, s.26)
«Âhır zamânda hânlık geri Kayı’ya değe, kimse
ellerinden almaya. Bu dediği Osmân neslidir, işde
sürüp gidiyor» (Kitâb- Dede Korkut alâ Lisân-ı Tâ-
ife-i Oğuzân, Mukaddime).
«Korkut Ata’dan nakl ederler ki, demiştir ki:
hânlık Oğuz Hân vasıyyeti mû’cibince âhır Kayı
Hân evlâdı’na düşse gerekdir; tu kıyâmet’e denlü ol
nesilden almasa gerekdir» (Edirneli Rûhî, Târîh Âl-i Osmân, MOG, II, 132-46’dan naklen).
«Kadîmu’z-zamân Türkmen kabâili beyninde Korkut Ata nâm bir ehl-i hâl ‘azîz vardı. Birgün buyurdu ki: Saltanat â’kıbet Oğuz Hân’ın vasıyyeti üzere oğlu Kayı Hân evlâdına nakl edip ilâ â’hiri’z-zamân ber-devâm olur’» (Müneccim-Başı, Sahâifü’l-Ahbâr, III, 257).

Hakkında Hüseyin Yavuz TÜRK

Ayrıca kontrol et

ORHAN GAZİ KİMDİR?

içerik1 Orhan Bey Dönemi Olayları1.1 Bursa, Iznik ve İzmit’in Fethi ve Pelekanon Zaferi1.2 Karesı Beyliği’nin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir